Vides mācību stundas RAAC "Daibe"

Vides mācību stunda

Vispārizglītojošām iestādēm

Piedāvājam licencētu bērnu un jauniešu vides izglītības programmu vispārizglītojošām skolām Interešu izglītībā. Programmu ir apstiprinājusi Pārgaujas novada pašvaldība un izdevusi licenci interešu programmas īstenošanai uz 2 gadiem.

Programmā mācību saturs ir veidots, balstoties uz dabas zinību priekšmetos ietverto saturu, kas aptver SIA „ ZAAO” darba jomu. Programmas mācību satura apguve balstīta uz praktisku iemaņu apguvi un pētniecisko prasmju pilnveidošanu.

Programmā piedāvātas četras tēmas, katra tēmai paredzētas divas mācību stundas Nodarbībā ietvertas teorētiskas un praktiskas nodarbības. Tēmas un tēmu saturs diferencēts atbilstoši klašu grupām.

Piedāvātās tēmas:

  1. Atkritumu veidi, otrreizējās izejvielas;
  2. Cilvēka un vides mijiedarbība, vides piesārņojums
  3. Atkritumu apsaimniekošanas veidi, otrreizējai pārstrādei derīgie materiāli;
  4. Ilgtspējīga attīstība; "Nulles atkritumu koncepts".

Izglītības iestāde pēc saviem ieskatiem izvēlās kādu no tēmām. Mācību programmas kopējais mācību stundu skaits – 8 mācību stundas. Izglītības iestādei pēc saviem ieskatiem ir iespējams apgūt visu mācību programmu vai arī daļēji apgūt programmu, izvēloties sev svarīgāko tēmu un tai piemēroto mērķgrupu.

Programmas īstenošanas vieta: Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs „Daibe”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads. 

Vides mācību stundas tiek piedāvātas ZAAO īpašnieču pašvaldību izglītības iestādēm (bez maksas). Vides mācību stundas notiek trešdienās, iepriekš saskaņojot laiku un tēmu ar ZAAO (tālrunis: 28759351 vai 64281250; e-pasts: arita.borisevica@zaao.lv vai zaao@zaao.lv).

Pieteikums vides macību stundām RAAC DAIBE

Bērnudārziem (20-30 min)

Bērnudārziem ZAAO piedāvā vides mācību stundu ar ZAAO Zaļo cilvēciņu. ZAAO Zaļais cilvēciņš stāstīs bērniem par atkritumu šķirošanu. Ar zīmēšanas un citu mācību palīglīdzekļu palīdzību izspēlēs šķiroto atkritumu veida - papīra - ceļu, uzzinot, kā izlietots papīra iepakojums atkal kļūst par noderīgu preci.

Nodarbības ZAAO īpašnieču pašvaldību bērnudārziem ir bez maksas. Pēc bērnudārza pieteikuma, saskaņojot laikus, ZAAO vides izglītības speciāliste izbrauc uz izglītības iestādi un novada nodarbību.

Vides mācību stundas tiek piedāvātas ZAAO īpašnieču pašvaldību izglītības iestādēm (bez maksas). Vides mācību stundas notiek trešdienās, iepriekš saskaņojot laiku ar ZAAO (tālrunis: 28759351 vai 64281250; e-pasts: arita.borisevica@zaao.lv vai zaao@zaao.lv).