ZAAO logo

Atalgojuma politika

Atalgojuma politikas principi

Atalgojuma politikas mērķis ir noteikt SIA “ZAAO”  darbinieku atalgojuma pamatprincipus. Tā ir saistoša visiem SIA “ZAAO” darbiniekiem. Šo politiku nepiemēro SIA “ZAAO” valdes locekļu atlīdzības noteikšanai.

Balstoties uz vairākiem principiem, SIA “ZAAO” izstrādāta vienota darba atalgojuma sistēma. 

1. Darbinieku sociāli – ekonomisko vajadzību apmierināšana.

SIA “ZAAO” nodrošina tādu atalgojuma līmeni, kas dod iespēju darbiniekam apmierināt sociāli – ekonomiskās vajadzības, izvērtējot darbinieka pieredzi, prasmes un izglītības līmeni. SIA “ZAAO” ir sociāli atbildīgs darba devējs, uzturot labāko praksi darba tiesību un darba aizsardzības jomā.

2. Konkurētspējīga atalgojuma līmeņa uzturēšana.

SIA “ZAAO” darbinieku atalgojums tiek noteikts atbilstoši SIA “ZAAO” finansiālajām iespējām un ekonomiskajai situācijai valstī ar mērķi piesaistīt kvalificētus un konkurētspējīgus speciālistus. SIA “ZAAO” nodrošina darbiniekiem atalgojumu, kas ir atbilstošs Latvijas darba tirgus vidējam līmenim konkrētā amatu kvalifikācijā un darba tirgus apstākļiem valsts un privātajā sektorā.

3. Atalgojuma taisnīgums.

Atalgojuma sistēma SIA “ZAAO” veidota tā, lai darbiniekiem nodrošinātu vienlīdzīgu samaksu par ieguldīto darbu. Taisnīguma princips paredz vienlīdzīgu samaksu par vienādas vērtības darbu, sadalot amatus pa amatu grupām. Atalgojuma elementi uz visiem darbiniekiem tiek attiecināti vienādā apmērā atbilstoši vienlīdzīgu tiesību principam.

4. Darba samaksas atbilstība darbinieka ieguldījumam.

SIA “ZAAO” darbinieku atalgojums noteikts tā, lai motivētu darbiniekus īstenot viņu individuālos mērķus, atbilstoši veicamā darba saturam un atbildības pakāpei.

5. Darba samaksas caurskatāmība un struktūra.

SIA “ZAAO” darbinieku atalgojuma sistēma ir caurskatāma. Tā piešķiršanas un administrēšanas kārtību nosaka SIA “ZAAO” iekšējie normatīvie akti – Darba samaksas nolikums un Darba koplīgums, kas izstrādāti, ievērojot Darba likuma normas.

Darba samaksu veido pastāvīgā un mainīgā atalgojuma daļa.

  1. Pastāvīgā daļa – individuālajā darba līgumā noteiktās amatalgas, kas izteiktas ar mēneša vai stundas likmi.
  2. Mainīgā daļa – piemaksas, kas ir paredzētas saskaņā ar Darba samaksas nolikumu un Darba koplīgumu, izpildoties nosacījumiem, lai to piešķirtu.
Scroll to Top
Skip to content