ZAAO logo

Iekšējie kārtības noteikumi AEC "Daibe" teritorijā

Atrodoties Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra (AEC) “Daibe” teritorijā, klientiem jāievēro autotransporta kustības ātruma ierobežojumi, iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumi. Noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām.

Iekšējās kārtības noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kas jāievēro visiem apmeklētājiem atrodoties reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra (AEC) “Daibe” teritorijā. Apmeklētājiem jāievēro:

 • autotransporta kustības ātruma ierobežojumi;
 • ugunsdrošības noteikumi;
 • AEC “Daibe” personāla norādījumi.

Vispārīgie noteikumi

 • Klientu apkalpošanas laiks – katru dienu no plkst. 8:00 līdz 17:00, pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.
 • Teritorijā jāievēro uzstādītās ceļa zīmes, drošības zīmes un ceļu satiksmes noteikumi.
 • Iebraukt AEC “Daibe” teritorijā un uzbraukt uz auto svariem autovadītājs/klients drīkst tikai ar poligona operatora atļauju.
 • Teritorijā kategoriski aizliegts smēķēt, izņemot vietās, kas speciāli ierīkotas smēķēšanai.
 • Teritorijā aizliegts lietot atklātu liesmu vai veikt jebkādas darbības, kas var radīt ugunsdrošības vai sprādzienbīstamības riskus, izņemot gadījumos, kad to paredz būvdarbu veikšana, un tas ir saskaņots ar būvinženieri.
 • Jebkāda veida filmēšana un fotografēšana AEC “Daibe” atļauta tikai ar AEC “Daibe” vadītāja akceptu.
 • Nepiederošām personām aizliegts bez atļaujas atrasties un pārvietoties pa AEC “Daibe” teritoriju.

Atkritumu ievešana AEC "Daibe"

 • Poligona operators novērtē kravas atbilstību pieņemšanas noteikumiem un aizpilda Atkritumu apraksta lapu.
 • Autovadītājs/klients ar transportlīdzekli uzbrauc uz auto svariem, un krava tiek nosvērta. Operators fiksē transportlīdzekļa bruto svaru. Informāciju par kravas svaru var redzēt “operatora logā” vai noskaidrot pie operatora.
 • Autovadītājs/klients saņem operatora norīkojumu doties uz norādīto vietu izbērt atkritumu kravu. Atkarībā no atkritumu sastāva AEC teritorijā ir sekojošas kravas iztukšošanas vietas – Atkritumu priekšapstrādes centrs (APC), Kompostēšanas laukums, EKO laukums. Pēc atkritumu izbēršanas autovadītājs nekavējoties atgriežas atpakaļ uz svariem, kur operators fiksē tukšā transportlīdzekļa svaru. Klientam kategoriski aizliegts veikt lieku/nesaskaņotu pārvietošanos pa AEC “Daibe” teritoriju.
 • Klients nobrauc no svariem tikai tad, kad operators ir devis signālu, paceļot aizsargbarjeru.
 • Nobraucot no svariem, transportlīdzeklis jānovieto tā, lai netraucētu satiksmi. Priekšroka tiek dota tam transportlīdzekli, kas atrodas uz svariem.
 • Gadījumā, ja, atrodoties teritorijā, rodas neskaidrības vai ārkārtas situācija, nekavējoties ziņot poligona operatoram!
 • Tām fiziskām un juridiskām personām, kurām nav noslēgts līgums ar SIA “ZAAO” par atkritumu noglabāšanu poligonā, operators novērtē atvesto atkritumu veidu un aizpilda atkritumu apraksta lapu saskaņā ar LR MK noteikumiem “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”.
 • Pakalpojumu un būvniecības uzņēmumiem, kas sniedz regulārus vai konkrētā laika periodā terminētus pakalpojumus AEC “Daibe” teritorijā, ir jāsniedz transportlīdzekļu un autorizēto apkalpojošo personu saraksts un kontaktinformācija.
 • Iebraukt un atrasties AEC “Daibe” teritorijā drīkst, iepriekš piesakoties pie  operatora vai cita atbildīgā speciālista.
 • Iebraucot un izbraucot no teritorijas, nav pieļaujama auto svaru šķērsošana, izņemot gadījumus, ja teritorijā tiek ievesta krava, kuras svēršana iepriekš ir saskaņota ar AEC “Daibe” personālu.
 • Transporta uzņēmumu pārstāvjiem un darījumu partneriem, kuri poligona automašīnu stāvlaukumu izmanto vienreizējai nakšņošanai, transportlīdzekļa novietojums un sadzīves telpu lietošanas kārtība iepriekš jāsaskaņo ar AEC “Daibe” personālu.
 • Apkalpojošo uzņēmuma pārstāvošām personām ir jādodas tikai uz konkrēto apkalpojamo objektu (būvobjektu). Bez AEC “Daibe” personāla atļaujas aizliegts atrasties un pārvietoties pa poligona teritoriju, kas nav saistīta ar konkrētā objekta apkalpošanu vai būvniecību.
 • Būvniecības uzņēmumiem, kas sniedz regulārus vai konkrētā laika periodā terminētus pakalpojumus AEC “Daibe” teritorijā, sava personāla vajadzībām ir jāuzstāda atsevišķas pārvietojamās tualetes vai sanitārie mezgli.
 • Par šo noteikumu neievērošanu tiek izteikts mutisks brīdinājums un paziņots otrai līguma pusei. Par atkārtotu noteikumu neievērošanu tiek piemērots naudas sods līdz 100 EUR.
Scroll to Top
Skip to content