SIA ZAAO IZSOLES

SIA "ZAAO" KUSTAMĀS MANTAS – IZCĒRTAMĀS KOKSNES (CIRSMAS) ATSAVINĀŠANAS IZSOLE

1. Pasūtītāja nosaukums

SIA ZAAO
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
e-pasts: zaao@zaao.lv

2. Izsoles priekšmets

SIA “ZAAO” rīko rakstisku izsoli ar augšupejošu soli kustamajai mantai – izcērtamā koksne (cirsma) 0.58 ha platībā, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Stūri”, Stalbes pagastā, Cēsu novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42800040053, galvenās cirtes izpildes veids – kailcirte. 

3. Izsoles laiks un vieta

Izsole notiks 2023. gada 16.maijā plkst.10.10 Rīgas ielā 32, Valmierā, Valmieras novadā.

4. Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumu par dalību izsolē var iesniegt līdz 2023. gada 16.maija plkst.10.00:

  • sūtot elektroniski pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: iepirkumi@zaao.lv ar norādi ““SIA “ZAAO” piederošās izcērtamās koksnes (cirsmas) izsole”. Neatvērt līdz 2023. gada 16. maija plkst.10:10
  • iesniegts slēgtā (aizlīmētā) aploksnē, kas personiski nodots vai nosūtīts ar pasta starpniecību uz adresi: Rīgas ielā 32, Valmierā, Valmieras novadā, LV 4201, uz aploksnes norādot: ““SIA “ZAAO” piederošās izcērtamās koksnes (cirsmas) izsole”. Neatvērt līdz 2023. gada 16. maija plkst.10:10

5. Kontaktpersona

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Atkritumu noglabāšanas daļas vadītāja vietnieku Uģi Lejieti, tālruņa Nr. 29498372, e-pasts: ugis.lejietis@zaao.lv .

6. Dalības nosacījumi

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZAAO” kontā Nr. LV41HABA0001408040040, AS “Swedbank”. Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot SIA “ZAAO” norēķinu kontā LV41HABA000140804004, AS “Swedbank” kods HABALV22, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

7. Izsoles noteikumi

Ar izsoles noteikumiem un Pieteikumu iesniegšanas kārtību var iepazīties sabiedrības interneta vietnā  www.zaao.lv sadaļā “izsoles”, informācija rakstot e-pastā zaao@zaao.lv

Paziņojuma izmaiņu publicēšanas datums: 28.04.2023.
Scroll to Top
Skip to content