ZAAO logo

SIA ZAAO IZSOLES

SIA ZAAO piederošos cirsmu izsole

1. Izsoles apraksts

SIA “ZAAO” rīko rakstisku kustamās mantas – cirsmu, kas atrodas nekustamajā īpašumā:

1.1. “Bizlas”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 4280 004 0041;

1.2. “CSA poligons Daibe”, “Stūri”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 4280 004 0053,

izsoli, kas tiek izsolīts kā viens objekts. Nosacītā cena – EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro, 00 centi).

2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

Pieteikums rakstiskai izsolei līdz 2020.gada 7.septembrim plkst.15.00 jānosūta parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz SIA “ZAAO” elektroniskā pasta adresi zaao@zaao.lv , ar norādi: “SIA “ZAAO” piederošo cirsmu izsole”. Neatvērt līdz 2020.gada 8.septembrim plkst.9.00” vai jānosūta pa pastu slēgtā aploksnē SIA “ZAAO”, Rīgas ielā 32, Valmierā, LV-4201, ar atzīmi: “SIA “ZAAO” piederošo cirsmu izsole”. Neatvērt līdz 2020.gada 8.septembrim plkst.9.00”.

3. Dalības nosacījumi

Izsoles dalībniekiem ne vēlāk kā līdz 2020.gada 7.septembrim jāpārskaita SIA “ZAAO” AS “SEB banka” kontā LV70 UNLA 0050 0149 30995, kods UNLALV2X: – dalības maksa izsolei – EUR 70,00 (septiņdesmit euro, 00 centi), tajā skaitā PVN 21%; – nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no nosacītās cenas.

4. Noteikumu saņemšana

Izsoles noteikumi pieejami mājaslapā www.zaao.lv sadaļā “izsoles”, informācija rakstot e-pastā zaao@zaao.lv

Paziņojuma izmaiņu publicēšanas datums: 12.08.2020.
Scroll to Top
Skip to content