SIA ZAAO IZSOLES

SIA “ZAAO”piederošā transportlīdzekļa – kravas furgona Scania 93M atsavināšana

1. Pasūtītāja nosaukums

2. Izsoles priekšmets

SIA “ZAAO” rīko rakstisku izsoli ar augšupejošu soli kustamajai mantai – Kravas furgons Scania 93M, reģistrācijas Nr. RO 587, šasijas numurs XLEPM4X2A04294371, izgatavošanas gads – 1990.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1000 EUR, nodrošinājums ir 100 EUR, izsoles solis noteikts 50 EUR.

3. Izsoles laiks un vieta

Izsole notiks 2024. gada 10. aprīlī plkst. 10.10 Rīgas ielā 32, Valmierā, Valmieras novadā.

4. Pieteikumu iesniegšana

Izsolei var pieteikties līdz 2024. gada 10. aprīlim plkst. 10.00, iesniedzot rakstisku piedāvājumu vienā no šādiem veidiem:

  • parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīts uz e-pasta adresi iepirkumi@zaao.lv ar norādi: “SIA “ZAAO” piederošā transportlīdzekļa – kravas furgona SCANIA 93M izsole”. Neatvērt līdz 2024. gada 10.aprīļa plkst.10.10”;
  • iesniegts slēgtā (aizlīmētā) aploksnē, kas personiski nodots vai ar pasta starpniecību nosūtīts uz adresi Rīgas ielā 32, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, uz aploksnes norādot: “SIA “ZAAO” piederošā transportlīdzekļa – kravas furgona SCANIA 93M izsole”. Neatvērt līdz 2024. gada 10. aprīļa plkst. 10.10”.

5. Kontaktpersona

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Tehniskās daļas vadītāju Māri Priedīti, zvanot uz tālruņa numuru 20014200 vai rakstot uz e-pasta adresi maris.prieditis@zaao.lv

6. Dalības nosacījumi

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA “ZAAO” kontā Nr. LV41HABA0001408040040, AS “Swedbank”. Maksājuma mērķis “Nodrošinājuma nauda par SCANIA 93M izsoli”.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena – jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot SIA “ZAAO” norēķinu kontā LV41HABA0001408040040, AS “Swedbank” kods HABALV22, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

7. Izsoles noteikumi

Ar izsoles noteikumiem un Pieteikumu iesniegšanas kārtību var iepazīties SIA “ZAAO” tīmekļa vietnē www.zaao.lv sadaļā “Iepirkumi un Izsoles”.

Papildu informāciju iespējams saņemt, rakstot uz e-pasta adresi zaao@zaao.lv.

Paziņojuma izmaiņu publicēšanas datums: 05.03.2024.
Scroll to Top
Skip to content