SIA "ZAAO" IZSOLES

SIA "ZAAO" piederošās speciālās pašgājējtehnikas TANA G920 rakstiska izsole ar augšupejošu soli

1. Pasūtītāja nosaukums

SIA ZAAO
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
e-pasts: zaao@zaao.lv

2. Izsoles priekšmets

SIA “ZAAO” rīko rakstisku izsoli ar augšupejošu soli kustamajai mantai speciālajai pašgājējtehnikai TANA G920:

  • reģistrācijas Nr. SP 192;
  • rūpnīcas numurs 030738;
  • izgatavošanas gads – 2003.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 20 000.00 EUR, nodrošinājums 2000.00 EUR, izsoles solis noteikts 50,00 EUR.

3. Izsoles laiks un vieta

Izsole notiks 2023. gada 18.aprīlī plkst.10.10 Rīgas ielā 32, Valmierā, Valmieras novadā.

4. Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumu par dalību izsolē var iesniegt līdz 2023. gada 18.aprīļa plkst.10.00:

  • sūtot elektroniski pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: iepirkumi@zaao.lv ar norādi “SIA “ZAAO” piederošā transportlīdzekļa TANA G920 izsole”. Neatvērt līdz 2023. gada 18. aprīļa plkst.10.10” 
  • iesniegts slēgtā (aizlīmētā) aploksnē, kas personiski nodots vai nosūtīts ar pasta starpniecību uz adresi: Rīgas ielā 32, Valmierā, Valmieras novadā, LV 4201, uz aploksnes norādot: “SIA “ZAAO” piederošā transportlīdzekļa TANA G920 izsole”. Neatvērt līdz 2023. gada 18. aprīļa plkst.10.10”.

5. Kontaktpersona, apskates iespējas

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Atkritumu noglabāšanas daļas Ražošanas vadītāju Uģi Lejieti, tālruņa Nr. 29498372, e-pasts: ugis.lejietis@zaaoo.lv .

6. Dalības nosacījumi

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA “ZAAO” kontā Nr. LV41HABA0001408040040, AS “Swedbank”.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot SIA “ZAAO” norēķinu kontā LV41HABA000140804004, AS “Swedbank” kods HABALV22, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

7. Izsoles noteikumi

Ar izsoles noteikumiem un Pieteikumu iesniegšanas kārtību var iepazīties SIA “ZAAO” tīmekļa vietnē  www.zaao.lv sadaļā “Iepirkumi un Izsoles”.

Papildu informāciju iespējams saņemt, rakstot uz e-pasta adresi zaao@zaao.lv. 

Paziņojuma izmaiņu publicēšanas datums: 29.03.2023.

Scroll to Top
Skip to content