ZAAO logo

Pieņem būtiskus lēmumus ZAAO un Vidzemes reģiona attīstībai

Šā gada 22. septembrī aizvadīta kārtējā SIA “ZAAO” dalībnieku sapulce, kurā pašvaldību kapitāldaļu turētāju pārstāvji iepazinās un lēma par vairākiem būtiskiem jautājumiem reģiona attīstībai – “Vidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.–2027. gadam”, Atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra izveidi, atkritumu apsaimniekošanas saistošo noteikumu grozījumu projektu, kā arī par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņu projektu 2024. gadam.

31. augustā noslēdzās sabiedriskā apspriešana “Vidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.–2027. gadam” (turpmāk tekstā – Plāns) un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projektam. Dokumentu izstrādātājs SIA “Geo Consultants” veicis priekšlikumu izvērtējumu, precizējot dokumentu. Kopsapulces dalībnieki, iepazīstoties ar Plāna izstrādes pamatojumu, tajā iekļautajiem stratēģiskajiem mērķiem, prioritāri īstenojamiem pasākumiem un Plāna pārskata periodā sasniedzamajiem rādītājiem, lēma par tā nodošanu Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldību domēm apstiprināšanai. Pirms iesniegšanas pašvaldību domēm, jāsaņem Vides pārraudzības valsts biroja atzinums, kas tai jāsniedz 30 dienu laikā.

SIA “ZAAO” Valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis uzsver: “Izstrādātais atkritumu apsaimniekošanas plāns ir kā ceļa karte atkritumu apsaimniekošanas sistēmai Latvijā. Tas tuvinās Vidzemes pašvaldības Eiropas Savienības un Latvijas izvirzīto mērķu sasniegšanai, kā arī būs kā pamats vērienīgu investīciju piesaistei, nodrošinot poligonu pāreju uz aprites centriem”.

Īstenojot plānā noteikto, tiks izveidots Atkritumu apsaimniekošanas reģionālais centrs, kas nodrošinās būtisku ieguldījumu vides ilgtspējā.

Kopsapulces dalībnieki atbalstīja arī Atkritumu apsaimniekošanas saistošo noteikumu grozījumu projekta virzīšanu apstiprināšanai pašvaldību domēs. Projekts paredz izmaiņas, kas nepieciešamas, lai ieviestu jauno Plānu un nodrošinātu kārtību Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanai, kas Latvijas reģionos būs obligāta no 2024. gada 1. janvāra. No 2024. gada SIA “ZAAO” ir jānodrošina bioloģisko atkritumu dalīta savākšana, kuru pārstrādei šobrīd notiek bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” būvniecība ar kopējām izmaksām 9 659 293.12 eiro (bez PVN), no kurām 40.92% ir ZAAO investīcijas. Veiktās investīcijas un Dabas resursa nodokļa pieaugums ir noteicošie faktori sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa izmaiņām, kas 7. augustā iesniegtas apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.

SIA “ZAAO” ir publiski privāta 8 pašvaldību – Balvu, Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Valkas, Valmieras – kapitālsabiedrība, kas sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Vidzemē.

Scroll to Top
Skip to content