ZAAO logo

SIA “ZAAO” dalībnieku sapulce: apstiprināts budžets un noteikti mērķi 2024. – 2026. gadam

Šā gada 9. februārī Dabas un tehnoloģiju parkā URDA aizvadīta kārtējā SIA “ZAAO” dalībnieku sapulce, kurā pašvaldību kapitāldaļu turētāju pārstāvji apstiprināja uzņēmuma budžetu 2024. gadam, iepazinās un pārrunāja SIA “ZAAO” plānotās aktivitātes un projektus 2024. -2026. gada periodam.

SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) 2023. gads bijis notikumiem piepildīts. Pabeigti vairāki projekti – ir izbūvēts pārstrādei paredzēto materiālu uzglabāšanas laukums un poligona tehnikas novietošanas laukums, izbūvētas un uzstādītas atkritumu notekūdeņu – infiltrāta attīrīšanas iekārtas, kā arī 4. atkritumu krātuve. Pabeigts darbs pie lielākā investīciju objekta – bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” būvniecības. Sadarbībā ar valsts SIA “Latvijas Valsts ceļi” atjaunots autoceļa “Kūdums – Daibe – Pīpeņi” posms, kas ved uz Aprites ekonomikas centru “Daibe”, bet sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību izbūvēta ražošanas ēka.

2024. – 2026. gadā ZAAO plāno ieguldījumus gan pakalpojuma kvalitātes uzlabošanā, gan infrastruktūras pilnveidošanā, gan pakalpojumu klāsta papildināšanā, piesaistot ES finansējumu. Minētajā periodā plānoti darbi pie Vidzemes reģionālā aprites ekonomikas centra izveides Valmierā, Dzelzceļa ielā 5, kā arī Aprites ekonomikas centrā “Daibe” paredzēts realizēt vairākas aktivitātes – 2. atkritumu krātuves rekultivāciju, teritorijas iebraukšanas mezgla pārbūvi, dalīti vāktu atkritumu reģenerācijas centra izveidi, tehnikas novietnes izbūvi, autotransporta mazgātavas un dezinfekcijas izbūvi, infiltrāta attīrīšanas iekārtu izbūve, biometāna attīrīšanas/bagātināšanas iekārtu uzstādīšanu, URDA telpu paplašināšanu pieaugošo vides izglītības satura nodrošināšanai, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu reģenerācijas laukuma ierīkošanu un iekārtu uzstādīšanu, Vidzemes reģiona centralizētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu pārstrādes iekārtu uzstādīšanu.

Sapulces dalībnieki tika informēti par aktualitātēm un progresu esošo projektu īstenošanā. LIFE programmas integrētā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” progress nenotiek tik ātri, kā plānots, jo kavējas Eiropas Savienības Kohēzijas fondu programmu apguve.

Par tālāko dalību H2Value projektā tiks vēl lemts, jo potenciālās izmaksas ievērojami pārsniedz iepriekš plānotās.

Svarīgs temats dalībnieku sapulcē bija aktualitātes atkritumu apsaimniekošanas normatīvajā regulējumā. Kā svarīgākās izmaiņas minēti grozījumi Dabas resursu nodokļa (turpmāk – DRN) likumā. Tie paredz nodokļa pakāpenisku paaugstināšanu, noteikumus, ka tiek noteikts nodoklis par riepām, ar kurām ir aprīkoti transportlīdzekļi, kas tiek pirmo reizi pastāvīgi reģistrēti Latvijā. Kā arī, lai mazinātu poligonos noglabājamo atkritumu apjomu, no 2024. gada 1. jūlija paredzēts ieviest DRN tekstilizstrādājumiem – 0,50 eiro par vienu kilogramu.

ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis uzsver: “Iepriekšējie divi ZAAO darbības gadi ir bijuši ļoti intensīvi, esam paveikuši daudz, lai tuvotos Eiropas prasību un Latvijas likumdošanas uzstādītajiem mērķiem, lai ieviestu bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas pakalpojumu. Šīs prasības mūs virza uz nepārtrauktu attīstību, lai veidotu efektīvu infrastruktūru un inovatīvas pieejas atkritumu apsaimniekošanā. Maksa par nešķirotu atkritumu apsaimniekošanu pakāpeniski palielināsies, mudinot iedzīvotājus pārskatīt savus ieradumus. Tas nozīmē, ka jāmaina ne tikai atkritumu šķirošanas paradumi, bet arī pieeja patēriņam, veicot apzinātākus un atbildīgākus pirkumus. Katrs mazais solis mūs tuvinās kopīgajiem mērķiem. Mēs turpināsim spert šos soļus arī šogad!”

SIA “ZAAO” ir publiski privāta 8 pašvaldību – Balvu, Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Valkas, Valmieras – kapitālsabiedrība, kas sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Vidzemē.

Scroll to Top
Skip to content