ZAAO logo

Kvalitāte un vides pārvaldība

SIA "ZAAO" Integrētās vadības sistēmas kvalitātes un vides pārvaldības politika

Misija – veicināt ilgtspējīgu attīstību Latvijā, piedāvājot mūsdienīgus un atbildīgus resursu pārvaldības risinājumus cilvēkam un videi.

Vīzija – būt inovatīvam un nozares vadošajam uzņēmumam, kas sniedz kvalitatīvus pakalpojumus līdzatbildīgam klientam vides ilgtspējas saglabāšanā.

Vērtības – sadarbība, profesionalitāte, mērķtiecība, lojalitāte, atbildīgums, attīstība

Pamatdarbība ir sadzīves atkritumu un mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana.

SIA “ZAAO” darbības sfēra ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, pārkraušana, pārvadāšana, apglabāšana un sabiedrības izglītošana.

Vides izglītības nodrošināšana SIA “ZAAO” darbības reģionā ir atzīta kā stratēģisks SIA “ZAAO” darbības virziens.

SIA “ZAAO” darbības pamatprincipi:

 • moderna tehniskā aprīkojuma izmantošana;
 • izmaksu efektivitāte;
 • augsta apkalpošanas kultūra;
 • atbildīga rīcība pret apkārtējo vidi;
 • virzība uz ilgtspējīgu attīstību;
 • risku un iespēju vadības pieeja.

SIA “ZAAO” savā praktiskajā darbībā balstās uz sekojošiem kritērijiem:

 1. veicināt pāreju uz aprites ekonomiku, attīstīt racionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, tai skaitā atkritumu dalīto savākšanu un sagatavošanu atkārtotai izmantošanai un pārstrādei;
 2. savākt, apstrādāt, īslaicīgi uzglabāt un apglabāt atkritumus iespējami videi drošā veidā un atbilstoši LR likumdošanas prasībām;
 3. nodarbināt kompetentus darbiniekus un rūpēties par viņu profesionālo tālāk izglītošanos;
 4. strādāt pie uzņēmuma nepārtrauktas pilnveidošanas un attīstības;
 5. informēt iedzīvotājus un pašvaldības par aktuālo situāciju un paredzamajiem pasākumiem atkritumu apsaimniekošanas nozarē;
 6. izglītot un sekmēt izglītojamo zināšanas, prasmes un iesaisti, izkopjot radošumu, jūtīgumu un interesi par vidi un cilvēkiem, lai dzīvotu daudzveidīgā pasaulē kā aktīvi un atbildīgi cilvēki;
 7. izskatīt visas klientu sūdzības un veikt visus no SIA “ZAAO” atkarīgos pasākumus to novēršanai;
 8. uzturēt darba vidi un apstākļus, lai darbiniekiem SIA “ZAAO” būtu pievilcīgs darba devējs un viņi lepotos ar līdzdalību šajā organizācijā.

SIA “ZAAO” ir izvirzīti kvalitātes mērķi un uzdevumi to sasniegšanai.

SIA “ZAAO” vides pārvaldības politika ir virzīta uz atkritumu apsaimniekošanas negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanu, resursu taupīšanu un to lietderīgu izmantošanu. SIA “ZAAO” ar savu pamatdarbību veicina piesārņojuma ierobežošanu darbības teritorijā, un savā darbībā, kur iespējams, cenšas mazināt izmešu radīšanu. Politika balstīta vides aizsardzības, klimatneitralitātes un dabas resursu labas pārvaldības un apsaimniekošanas principu ieviešanā uzņēmuma darbībā. Uzņēmums vēlas palielināt savākto atkritumu apjomu, tādējādi samazināt nekontrolētu atkritumu izmešanu nepiemērotās vietās, savu darbību vērst un organizēt kā pozitīvās ietekmes uz vidi palielināšanu un nepārtrauktu pilnveidošanos.

SIA “ZAAO” darbiniekiem kvalitātes un vides pārvaldības politika ir saprotama un tiek pastāvīgi īstenota. Ir izvirzīti vides pārvaldības mērķi politikas īstenošanai un noteikti uzdevumi mērķu sasniegšanai.

SIA “ZAAO” ir ieviesta Integrētās Vadības sistēma atbilstoši ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 standartiem. Darbiniekiem tie ir izskaidroti un tiek pielietoti ikdienas darbā.

Scroll to Top
Skip to content