ZAAO logo

Uzsākti būvdarbi bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveidei

2022.gada martā uzsākti būvdarbi projektam “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide”.

Uzsākti darbi noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas Daibe izveideiKā pirmie tiek veikti rūpnīcas teritorijas nospraušanas darbi, apauguma noņemšana, kā arī zemes darbi pie grāvja pārbūves. Projekta ietvaros darbi secīgi tiks turpināti pie projektā paredzēto laukumu izbūves, bioloģiski noārdāmo atkritumu uzglabāšanas nojumes un komposta uzglabāšanas nojumes būvniecības, bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobās fermentācijas tuneļu un aerobās kompostēšanas iekārtas būvniecības. Tāpat projekta ietvaros notiks jaunas mehāniskās pārstrādes iekārtas uzstādīšana esošajā atkritumu priekšapstrādes ēkā, kā arī jaunas sadzīves ēkas būvniecība rūpnīcas apkalpojošam personālam. Projekta ietvaros tiks izbūvētas arī visas nepieciešamās inženierkomunikācijas rūpnīcas darbības nodrošināšanai, lietus ūdens un infiltrāta uzkrāšanas baseini.

Darbus paredzēts pabeigt līdz 2023.gada 1.novembrim. Būvdarbu veicējs projektā ir Pilnsabiedrība “SIA “MRK Serviss” un SIA “AIMASA””. Inženiertehniskās uzraudzības darbus projektā veic SIA “LAKALME”.

Projekta ietvarā noslēgtā būvniecības līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir 9 340 000 EUR.

Projekta realizācija ir būtisks solis, lai piedāvātu Ziemeļvidzemes iedzīvotājiem iespēju dalīti vākt bioloģiskos atkritumus. Rūpnīcā plānots pārstrādāt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas no sadzīves atkritumiem, dalīti vāktu dārzu un parku atkritumiem, dalīti vāktiem pārtikas atkritumiem. Pārstrādes procesā tiks iegūts komposts. Kā blakus produkts tiks iegūta biogāze, ko paredzēts izmantot siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai.

Projekts tiek realizēts noslēgtās vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ietvaros par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (ES KF) projekta Nr.5.2.1.2/20/A/008 “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide” īstenošanu. ES KF līdzfinansējums ir 85 % no attiecināmajiem izdevumiem, kas ir 5 706 401.20 EUR.

BNA projekta logo rinda
Scroll to Top
Skip to content